Menu Filter
Filter restaurants

Voorwaarden

Copyright
Lekker behoudt het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

© Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. LEKKER is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in (promotie)materiaal dat ons door bedrijven in deze gids ter beschikking is gesteld. LEKKER behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Vrijwaring
De horeca is een turbulente wereld waarin veel personeelswisselingen plaatsvinden en veel bedrijven komen en gaan. De redactie van LEKKER heeft al het mogelijke gedaan om deze editie zo actueel mogelijk te houden; mochten zich tussen het sluiten van de redactie en het verschijnen in druk van LEKKER 2014 ingrijpende restaurant- of personeelsmutaties hebben voorgedaan dan spijt dat ons, maar wij aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Lekker zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Pijper Media BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Lekker geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Lekker, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Lekker te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Lekker verkregen is.

Lekker garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Lekker verkregen informatie. De informatie op Lekker wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy
Lekker, een uitgave van Pijper Media BV, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Pijper Media BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pijper Media BV, Stettinweg 15, Postbus 5070, 9700 GB Groningen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.